Micro-nano Optics Group

     
School of Information and Communication Engineering
Beijing University of Posts and Telecommunications
   

Publications

SCI检索

2024

75. Chang Shanshan; Wu Kehui; Liu Sijia; Lin Zhikang; Wu Jinbing; Ge Shijun; Chen Lujian; Chen Peng; Hu Wei; Xu Yadong; Chen Huanyang; He Dahai; Yang Daquan; Jiang Jianhua*; Lu Yanqing*; Chen Jinhui*, “Electrical tuning of branched flow of light“, Nature Communications 15, 197 (2024). [PDF]

2023

74. Wu, Yanran; Duan, Bing; Li, Changhong; Yang, Daquan*; “Multimode sensing based on optical microcavities“, Frontiers of Optoelectronics 16(29) (2023). [PDF]

73. Wang, Heng; Duan, Bing; Wang, Kai; Wu, Xing-Yu; Gao, Yong-Pan; Lu, Bo; Yang, Daquan*; Wang, Chuan*, “Direct tuning of soliton detuning in an ultrahigh-Q \( MgF_2 \) crystalline resonator“, Nanophotonics 12(19), 3757-3765 (2023). [PDF]

72. Wu, Yanran; Duan, Bing; Song, Jien; Tian, Huiping; Chen, Jinhui; Yang, Daquan*; Huang, Shanguo, “Simultaneous temperature and pressure sensing based on a single optical resonator“, Optics Express 31(12), 18851-18861 (2023). [PDF]

71. Yang, Daquan; Guo, Yuanyuan; Chen, Wen; Wu, Yanran; Zhai, Kunpeng; Wang, Xin; Cui, Jiabin; Wen, Huashun; Wang, Chuan*, “Ultrahigh Efficiency Four-Wave Mixing Wavelength Conversion in Packaged Silica Microrod Resonator“, Journal of Lightwave Technology 41(6), 1768-1774 (2023). [PDF]

70. Duan, Bing; Liu, Songyi; Liu, Xiao; Yu, Xiaochong; Wang, Chuan*; Yang, Daquan*, “High-Q quasi-BIC in photonic crystal nanobeam for ultrahigh sensitivity refractive index sensing“, Results in Physics 47, 106304 (2023). [PDF]

69. Wang, Kai; Wang, Heng; Gao, Yongpan; Yang, Daquan; Jiao, Rongzhen; Wang, Chuan*, “Unconventional photon blockade in a non-Hermitian indirectly coupled resonator system“, Optics Express 31(2), 1629-1640 (2023). [PDF]

2022

68. Wang, Kai; Wang, Heng; Wu, Xingyu; Zhang, Yong; Yang, Daquan; Jiao, Rongzhen; Wang, Chuan*, “Ultrasound Sensing Using Packaged Microsphere Cavity in the Underwater Environment“, Sensors 22(11), 4190 (2022). [PDF]

67. Duan, Bing; Zou, Hanying; Chen, Jinhui; Ma, Chunhui; Zhao, Xingyun; Zheng, Xiaolong; Wang, Chuan*; Liu, Liang*; Yang, Daquan*, “High-precision whispering gallery microsensors with ergodic spectra empowered by machine learning“, Photonics Research 10(10), 2343-2348 (2022). [PDF]

66. Sun, Fujun; Yang, Yan; Li, Zhihua; Yang, Daquan; Tian, Huiping*; Lee, Chengkuo*, “Controlling of spatial modes in multi-mode photonic crystal nanobeam cavity“, Optics Express 30(12), 21764-21773 (2022). [PDF]

65. Ju, Xiacao; Wang, Weiguang; Liu, Bingchao; Hou, Yanzhao; Wen, Huashun; Yang, Daquan*, “Tunable Terahertz All-dielectric Linear-to-Circular Polarization Conversion Metasurface“, Optica Applicata 52(4), 551-563 (2022). [PDF]

64. Zhao, Xiaohu; Jiang, Hanli; An, Chenyang; Wu, Ruocheng; Guo, Yijun*; Yang, Daquan*, “A Method of Multi-UAV Cooperative Task Assignment Based on Reinforcement Learning“, Mobile Information Systems 2022, 1147819 (2022). [PDF]

63. Yang, Daquan; Wang, Weiguang; Lv, Erpeng; Wang, Haiming; Liu, Bingchao; Hou, Yanzhao*; Chen, Jinhui*, “Programmable VO2 metasurface for terahertz wave beam steering“, iScience 25(8), 104824 (2022). [PDF]【科技报道

62. Duan, Bing; Wu, Bei; Chen, Jinhui*; Chen, Huanyang; Yang, Daquan*, “Deep Learning for Photonic Design and Analysis: Principles and Applications“, Frontiers in Materials 8, 791296 (2022). [PDF]

2021

61. Ye, Lun; Liu, Xiao; Pei, Danyang; Peng, Jing; Liu, Shuchang; Guo, Kai*; Li, Xiaogang; Chen, Xuanyu; Zhang, Xuan*; Yang, Daquan*, “Simultaneous Detection of Relative Humidity and Temperature Based on Silicon On-Chip Cascaded Photonic Crystal Nanobeam Cavities“, Crystals 11(12), 1559 (2021). [PDF](本科生第一作者)

60. Yang, Daquan; Chen, Jinhui; Cao, Qitao; Duan, Bing; Chen, Haojing; Yu, Xiaochong; Xiao, Yunfeng*, “Operando monitoring transition dynamics of responsive polymer using optofluidic microcavities“, Light: Science & Applications 10, 128 (2021), impact factor :20.257. [PDF]【科技报道 a and b

2020

59. Li, Jianfeng; Li, Yingzhan; Cen, Yi*; Zhang, Chao; Luo, Tao; Yang, Daquan*, “Applications of Neural Networks for Spectrum Prediction and Inverse Design in the Terahertz Band“, IEEE Photonics Journal 12(5), 5900509 (2020). [PDF]

58. Zhang, Yanni; Yang, Jiaxi; Song, Meiqi; Zhang, Xuan; Yang, Daquan*, “Single air-mode resonance photonic crystal nanofiber cavity for ultra-high sensitivity refractive index sensing“, Optica Applicata 50(2), 199-207 (2020). [PDF](本科生第一作者)

57. Yang, Daquan; Duan, Bing; Wang, Aiqiang; Pan, Yijie; Wang, Chuan; Ji, Yuefeng; Chen, Jinhui*, “Packaged Microbubble Resonator for Versatile Optical Sensing“, Journal of Lightwave Technology 38(16), 4555-4559 (2020). [PDF]

56. Yang, Daquan*; Duan, Bing; Zhang, Xuan; Lu, Hui*, “Nanoslotted microring resonator for high figure of merit refractive index sensing“, Optica Applicata 50(1), 37-47 (2020). [PDF]

55. Li, Xiaogang; Liu, Xiao; Qin, Yuqin; Yang, Daquan*; Ji, Yuefeng, “Ultra-low index-contrast polymeric photonic crystal nanobeam electro-optic modulator“, IEEE Photonics Journal 12(3), 4900208 (2020). [PDF]

54. Yang, Daquan; Wang, Aiqiang; Chen, Jinhui; Yu, Xiaochong; Lan, Chuwen; Ji, Yuefeng; Xiao, Yunfeng*, “Real-time monitoring of hydrogel phase transition in an ultrahigh Q microbubble resonator“, Photonics Research 8(4), 497-502 (2020). [PDF]

53. Yang, Daquan; Duan, Bing; Liu, Xiao; Wang, Aiqiang; Li, Xiaogang and Ji, Yuefeng*, “Photonic Crystal Nanobeam Cavities for Nanoscale Optical Sensing: A Review“, Micromachines 11(1), 72 (2020). [PDF](Invited Review)

52. Yang, Daquan*; Zhang, Chao; Ju, Xiacao; Ji, Yuefeng* and Lan, Chuwen*, “Multi-resonance and ultra-wideband terahertz metasurface absorber based on micro-template-assisted self-assembly method“, Optics Express 28(2), 2547-2556 (2020). [PDF]

​2019

51. Yang, Daquan*; Zhang, Chao; Li, Xiaogang; Lan, Chuwen*, “InSb-enhanced thermally tunable terahertz silicon metasurfaces“, IEEE Access 7, 95087-95093 (2019). [PDF]

50. Bi, Ke; Yang, Daquan; Chen, Jia; Wang, Qingmin; Wu, Hongya; Lan, Chuwen*, Yang, Yuping, “Experimental demonstration of ultra-large-scale terahertz all-dielectric metamaterials“, Photonics Research 7(4), 457-463 (2019). [PDF]

49. Bi, Ke; Xu, Jianchun; Yang, Daquan*, Hao, Yanan; Gao, Xinlu; Huang, Shanguo*, “Generation of Orbital Angular Momentum Beam with Circular Polarization Ceramic Antenna Array“, IEEE Photonics Journal 11(2), 7901508 (2019). [PDF]

48. Yang, Daquan*;  Zhang, Chao; Bi, Ke; Lan, Chuwen*, “High-throughput and low-cost terahertz all-dielectric resonators made of polymer/ceramic composite particles“, IEEE Photonics Journal 11(1), 5900408 (2019). [PDF] .  

47. Li, Linpeng; Ye, Shengze; Xu, Jianchun; Hao, Yanan; Guo, Limin*; Yang, Daquan*; Bi, Ke, “Split-ring resonator-based compact microstrip antenna“, Modern Physics Letters B 33(4), 1950043 (2019). [PDF](本科生第一作者)

46. Yang, Daquan*; Zhang, Xuan, “Design of freely suspended photonic crystal microfiber cavity sensors array in a general single mode fiber“, Optics Communications 435, 11-15 (2019). [PDF]

2018    

45. Guo, Limin; Zhong, Caifu; Shi, Li; Ju, Licheng; Wang, Xiaohui; Yang, Daquan; Bi, Ke*; Hao, Yanan*; Yang, Yang*, “Phase and Defect Engineering of MoS2 Stabilized in Periodic TiO2 Nanoporous Film for Enhanced Solar Water Splitting“, Advanced Optical Materials 7(5), 1801403 (2018). [PDF]

44. Xu, Yinglun; Tang, Shuijing; Yu, Xiaochong; Chen, Youling*; Yang, Daquan; Gong, Qihuang; Xiao, Yunfeng*, “Mode splitting induced by an arbitrarily shaped Rayleigh scatterer in a whispering-gallery microcavity“, Phys. Rev. A 97(6), 063828 (2018). [PDF]

43. Yang, Daquan*; Chen, Xin; Zhang, Xuan, “Ultrasmall in-plane demultiplexer enabled by an arrayed one-dimensional photonic crystal nanobeam cavity“, Optical Engineering 57(10), 107103 (2018). [PDF]

42. Yang, Daquan; Chen, Xin; Zhang, Xuan; Lan, Chuwen; Zhang, Ying*, “High-Q, low-index-contrast photonic crystal nanofiber cavity for high sensitivity refractive index sensing“, Applied Optics 57(24), 6958-6965 (2018). [PDF]

41. Yang, Daquan; Gao, Fei; Cao, Qitao; Wang, Chuan; Ji, Yuefeng and Xiao ,Yunfeng*, “Single nanoparticle trapping based on on-chip nanoslotted nanobeam cavities“, Photonics Research 6(2), 99-108 (2018). [PDF]科技报道

2017

40. Yang, Daquan*; Wang, Bo; Chen, Xin; Wang, Chuan; Ji, Yuefeng, “Ultracompact on-chip multiplexed sensor array based on dense integration of flexible 1-D photonic crystal nanobeam cavity with large free spectral range and high Q-factor“, IEEE Photonics Journal 9(4), 4900412 (2017). [PDF]

39. Gao, Yongpan; Wang, Tiejun; Cao, Cong; Mi, Sichen; Yang, Daquan; Zhang, Yong; Wang, Chuan*, “Effective mass sensing using optomechanically induced transparency in microresonator system“, IEEE Photonics Journal 9(1), 6800411 (2017). [PDF]

2016

38. Yang, Daquan*; Wang, Chuan*; Ji, Yuefeng*, “Silicon on-chip 1D photonic crystal nanobeam band stop filters for the parallel multiplexing of ultra-compact integrated sensor array“, Optics Express 24(15), 16267-16279 (2016). [PDF]

37. Yang, Daquan*; Li, Changhong; Wang, Chuan; Ji, Yuefeng; Quan, Qimin, “High figure of merit fano resonance in 2-D defect-free pillar array photonic crystal for refractive index sensing“, IEEE Photonics Journal 8(6), 4502414 (2016). [PDF]

36. Yang, Daquan*; Wang, Chuan; Ji, Yuefeng, “Silicon on-chip one-dimensional photonic crystal nanobeam bandgap filter integrated with nanobeam cavity for accurate refractive index sensing“, IEEE Photonics Journal 8(2), 4500608 (2016). [PDF]

35. Yang, Daquan*; Wang, Chunhong; Yuan, Wei ; Wang, Bo; Yang, Yujie; Ji Yuefeng, “Silicon on-chip side-coupled high-Q micro-cavities for the multiplexing of high sensitivity photonic crystal integrated sensors array“, Optics Communications 374, 1-7 (2016). [PDF]

34. Geng, Xiaomeng; Wang, Tiejun; Yang, Daquan; He, Linyan; Wang, Chuan*, “Tunable plasmonic wavelength demultiplexing device using coupled resonator system“, IEEE Photonics Journal 8(3), 4801908 (2016). [PDF]

33. Cao, Cong; Mi, Sichen; Gao, Yongpan; He, Lingyan; Yang, Daquan; Wang, Tiejun; Zhang, Ru; Wang, Chuan*, “Tunable high-order sideband spectra generation using a photonic molecule optomechanical system“, Scientific Reports 6, 22920 (2016). [PDF]​

2015

32. Yang, Daquan; Zhang, Pan; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng*; Quan, Qimin, “Ultrahigh-Q and low mode volume parabolic radius modulated single photonic crystal slot nanobeam cavity for high sensitivity refractive index sensing“, IEEE Photonics Journal 7(5), 4501408 (2015). [PDF]

31. Yang, Daquan; Tian, Huiping*; Ji, Yuefeng, “High-Q and high-sensitivity width-modulated photonic crystal single nanobeam air mode cavity for refractive index sensing“, Applied Optics 54(1), 1-5 (2015). [PDF]

30. Yang, Daquan; Tian, Huiping*; Ji, Yuefeng, “Photonic crystal nanoslotted parallel quadrabeam integrated cavity for refractive index sensing with high figure of merit“, Photonics and Nanostructures Fundamentals and Applications 15, 124-129 (2015). [PDF]

29. Zhou, Jian; Yang, Daquan; Tian, Huiping*; Huang, Lijun; Zhang, Pan; Ji, Yuefeng, “Multi-directional ultra-high sensitive pressure sensor based on the integration of optimized double 60 degrees bend wave guides and modified center-defect photonic crystal microcavity“, Photonics and  Nanostructures Fundamentals and Applications 15, 116-123 (2015). [PDF]

28. Zhang, Pan; Tian, Huiping*; Yang, Daquan; Liu, Qi ; Zhou, Jian; Huang, Lijun; Ji, Yuefeng, “Radius vertical graded nanoscale interlaced-coupled photonic crystal sensors array“, Optics Communications 355, 331-336 (2015). [PDF]

27. Wang, Ning; Tian, Huiping*; Guo, Zheng; Yang, Daquan; Zhou, Jian; Ji, Yuefeng, “Bandwidth and gain enhancement of optically transparent 60-GHz CPW-fed antenna by using BSIS-UC-EBG structure“, Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications 15, 99-108 (2015). [PDF]

2014

26. Yang, Daquan*; Kita, Shota; Liang, Feng; Wang, Cheng; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng; Loncar, Marko;  Quan, Qimin, “High sensitivity and high Q-factor nanoslotted parallel quadrabeam photonic crystal cavity for real-time and label-free sensing“, Applied Physics Letters 105(6), 063118 (2014). [PDF]

25. Yang, Daquan*; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng, “Nanoscale low crosstalk photonic crystal integrated sensor array“, IEEE Photonics Journal 6(1), 4200107 (2014). [PDF]

24. Huang, Lijun; Tian, Huiping*; Yang, Daquan; Zhou, Jian; Liu, Qi , Zhang, Pan; Ji, Yuefeng, “Optimization of figure of merit in label-free biochemical sensors by designing a ring defect coupled resonator“, Optics Communications 332, 42-49 (2014). [PDF]

23. Zhou, Jian; Tian, Huiping*; Yang, Daquan; Liu, Qi ; Huang, Lijun; Ji, Yuefeng, “Low-loss, efficient, wide-angle 1×4 power splitter at similar to 1. 55 mu m wavelengths for four play applications built with monolithic photonic crystal slab“, Applied Optics 53(34), 8012-8019 (2014). [PDF]

22. Zhou, Jian; Tian, Huiping*; Yang, Daquan; Liu, Qi; Ji, Yuefeng, “Integration of high transmittance photonic crystal H2 nanocavity and broadband W1 waveguide for biosensing applications based on Silicon-on-Insulator substrate“, Optics Communications 330, 175-183 (2014). [PDF]

21. Liu, Qi; Tian, Huiping*; Yang, Daquan; Zhou, Jian; Yang, Yi; Ji, Yuefeng, “Nanoscale radius-graded photonic crystal sensor arrays using interlaced and symmetrical resonant cavities for biosensing“, Sensors and Actuators A: Physical 216, 223-230 (2014). [PDF]

20. Zhou, Jian ; Tian, Huiping*; Yang, Daquan; Liu, Qi ; Huang, Lijun ; Ji, Yuefeng, “Refractive index sensing utilizing parallel tapered nano-slotted photonic crystal nanobeam cavities“, Journal of the Optical Society of America B 31(8), 1746-1752 (2014). [PDF]

19. Zhou, Jian; Tian, Huiping; Yang, Daquan; Liu, Yuanyuan; Liu, Qi ; Ji, Yuefeng*, “Ultra-broadband and ultra-low-loss photonic crystal with band-flatness waveguide 60 degrees bend obtained based on  lattice-shfted  optimization“, Optics Communications 322, 227-233 (2014). [PDF]

18. Zhang, Yanhong; Tian, Huiping*; Yang, Daquan; Liu, HongZhan; Liu, Yuanyuan; Ji, Yuefeng, “Ultra-compact low-voltage and slow-light MZI electro-optic modulator based on monolithically integrated  photonic crystal“, Optics Communications 315, 138-146 (2014). [PDF]

17. Yang, Yi; Tian, Huiping; Yang, Daquan; Wu, Nannan; Zhou, Jian; Liu, Qi; Ji, Yuefeng*, “Nano-mechanical three dimensional force photonic crystal sensor using shoulder coupled resonant cavity  with an inserted pillar“, Sensors and Actuators A: Physical 209, 33-40 (2014). [PDF]

2013

16. Yang, Daquan; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng; Quan, Qimin*, “Design of simultaneous high-Q and high-sensitivity photonic crystal refractive index sensors“, Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics 30(8), 2027-2031 (2013). [PDF]

15. Yang, Daquan; Tian, Huiping; Wu, Nannan; Yang, Yi ; Ji, Yuefeng*, “Nanoscale torsion-free photonic crystal pressure sensor with ultra-high sensitivity based on side-coupled piston-type  microcavity“, Sensors and Actuators A: Physical 199, 30-36 (2013). [PDF]

14. Liu, Weijia; Yang, Daquan; Shen, Guansheng; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng*, “Design of ultra compact all-optical XOR, XNOR, NAND and OR gates using photonic crystal multimode interference waveguides“, Optics & Laser Technology 50, 55-64 (2013). [PDF]

13. Yang, Yi; Yang, Daquan; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng*, “Photonic crystal stress sensor with high sensitivity in double directions based on shoulder coupled aslant nanocavity“, Sensors and Actuators A: Physical 193, 149-154 (2013). [PDF]

12. Tian, Huiping*; Yang, Daquan; Liu, Lingyu; Ji, Yuefeng, “Broadband and low-power bright soliton propagation in line-defect photonic crystal waveguide“, Optical Engineering 52(5), 055006 (2013). [PDF]

11. Shen, Guansheng; Tian, Huiping*; Yang, Daquan; Ji, Yuefeng, “Integration of photonic crystal splitter and slow light waveguide for a microwave photonic filter“, IEEE Photonics Journal 5(4), 5501311 (2013). [PDF]

2012

10. Yang, Daquan; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng*, “High-bandwidth and low-loss photonic crystal power-splitter with parallel output based on the integration of Y-junction and waveguide bends“, Optics  Communications 285(18), 3752-3757 (2012). [PDF]

9. Zhao, Lamei; Yang, Daquan, Tian, Huiping; Ji Yuefeng*; Xu, Kun, “A pole and amc point matching method for the synthesis of hsf-uc-ebg structure with simultaneous amc and ebg properties“, Progress in Electromagnetics Research-Pier 133, 137-157 (2012). [PDF]

8. Liu, Weijia*; Yang, Daquan; Shen, Guansheng; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng, “Optimization transmission of photonic crystal coupled cavity and design of demultiplexer for wavelength division multiplexing (WDM) application“, Optical Engineering 51(8), 084002 (2012). [PDF]

7. Liu, Lingyu; Yang, Daquan; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng*, “Soliton propagation optimization and dynamic  modulation in photonic crystal waveguide with polystyrene background“, Optics Communications 285(2), 171-177 (2012). [PDF]

2011   

6. Yang, Daquan*; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng, “Nanoscale photonic crystal sensor arrays on monolithic substrates using side-coupled resonant cavity arrays“, Optics Express 19(21), 20023-20034 (2011). [PDF]

5. Yang, Daquan; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng*, “The properties of lattice-shifted microcavity in photonic crystal slab and its applications for electro-optical sensor“, Sensors and Actuators A: Physical 171(2), 146-151 (2011). [PDF]

4. Yang, Daquan; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng*, “The study of electro-optical sensor based on slotted photonic crystal waveguide“, Optics Communications 284(20), 4986-4990 (2011). [PDF]

3. Yang, Daquan*; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng*, “Micro-displacement sensor based on high-Q nanocavity in slot photonic crystal“, Optical Engineering 50(5), 054402 (2011). [PDF]

2. Yang, Daquan*; Wang, Xueying; Tian, Huiping; Ji, Yuefeng, “Electro-optic modulation property of slow light in coupled photonic crystal resonator arrays“, Optica Applicata 41(3), 753-763 (2011). [PDF]

1. Tian, Huiping*; Zhang, Xuan; Yang, Daquan; Ji, Yuefeng, “Research on the Dispersion Compensation of  Slot Photonic Crystal Waveguide“, IEEE Photonics Technology Letters 23(17), 1222-1224 (2011). [PDF]

EI检索

2021

1. Yang, Daquan*; Liu, Xiao; Li, Xiaogang; Duan, Bing; Wang, Aiqiang; Xiao, Yunfeng*, “Photonic crystal nanobeam cavity devices for on-chip integrated silicon photonics“, Journal of Semiconductors 42(2), 023103 (2021). [PDF] (invited review)

中文期刊

2023

1. 赵星昀; 宋继恩; 段冰; 吴彦燃; 马春晖; 李贝贝; 杨大全*; 黄善国, “基于回音壁模式微泡腔的磁场传感研究“, 中国科学:物理学 力学 天文学, (2023). [PDF]【特邀论文】